Pijlers of steunpilaren?

(g.l.t. 6 min.)
De regeringsverklaring is niet meer dan een herhaling van het regeerakkoord gebleken. En zo zei Balkendende onder andere: 'De steunpilaren van vroeger bieden nu veel minder houvast. De baan voor het leven bestaat niet meer. Familiebanden zijn gevarieerder geworden. Culturele zekerheden staan ter discussie.' Wel, zal dit kabinet onze steunpilaar worden? Het antwoord ligt besloten in de zes pijlers die door dit kabinet vandaag heilig zijn verklaard.
Nu mag de 2e Kamer zich er mee bemoeien. Het kabinet kan bewijzen of men onder 'samen leven' ook een nauwe samenwerking met het parlement verstaat. Hier een paar mogelijke woordenwisselingen tussen parlement en kabinet.
Halsema (GroenLinks): 'Het kabinet heeft in alle wijsheid gesproken. Het doet me deugd te horen dat het kabinet als 1e pijler heeft gekozen voor een actieve rol van Nederland in Europa en de rest van de wereld. Betekent dit, dat het kabinet deze keer niet gaat wachten op stappen van andere landen voor zij zelf de zo broodnodige maatregelen neemt om de desastreuze ontwikkelingen op gebeid van het milieu een halt toe te roepen?'
Balkenende: 'Ik dank u voor het compliment. Tevens herinner ik u aan het leidende motto van dit kabinet: Samen werken, samen leven. Wij zullen dan ook een voortrekkersrol op ons nemen om ook andere landen ervan te overtuigen dat we het samen moeten doen. Daarna zullen we nog wel zien of er dan inderdaad effectieve maatregelen genomen kunnen worden.'
Rutte (VVD): 'Hulde voor uw 2e pijler: een bijdrage aan een gezonde, vernieuwende economie. Ik begrijp hieruit dat wij niet voor de Bosnorm hoeven te vrezen en de Zalmnorm het stevige fundament voor een gezonde economie zal blijven?'
Bos: 'Ik ben blij dat u zo tevreden bent. Hecht u echter niet teveel aan vaste normen. Zoals u de MP heeft horen zeggen streven we naar een open houding, dus we zien wel .....'
Thieme (PvvD): 'Wij steunen uw 3e pijler die een beter woon-, werk- en leefklimaat in de Randstad wil bewerkstelligen. Wij gaan er van uit dat u daarmee ook bedoelt het leefklimaat voor de grutto, de otter, de kikker en al die dieren die nu zo vreselijk in het nauw gedreven zijn door al die vinexlocaties.'
Balkenende: 'Mevrouw, u bent nieuw hier en ik vergeef dan ook uw onbegrip. De volgorde is, ik herhaal, woon-, werk- en leefklimaat. Om de dieren niet geheel uit het oog te verliezen zullen we de Randstedelijke dierentuinen extra subsidiëren, zodat zij de laatste, nog levende dieren in een veilige omgeving kunnen tentoonstellen.'
Marijnissen (SP): 'Met genoegen heb ik vernomen dat de heer Balkenende van zijn pilaar naar beneden zal komen om werk te maken van de sociale samenhang. Het is maar een vraagje hoor, maar houdt dat in dat we definitief afscheid nemen van elke vorm van verzuiling, zodat men gedwongen wordt de bolwerken van de heilige huizen te verlaten en geen enkele religie nog enige invloed heeft?'
Rouvoet: 'Fijn, dat Jan nog enig genoegen beleeft. Jammer dat hij niet inziet dat die zuilen juist versterkt moeten worden om garanties te bieden voor een veilig gezin, een richtinggevend onderwijs en van god gegeven kinderen die onze toekomst zijn.'
Wilders (PVV): 'Een kabinet met een driedubbele entiteit is een slecht voorbeeld voor een veilig beleid, uw 5e pijler van uw beleid. Wij dienen dan ook een motie van wantrouwen in tegen het voltallige kabinet.'
B, B & R: '......................'
Pechtold (D66): 'Ik mis toch nog wat bij uw 6e pijler en met name bij de rol van de overheid. Ik zie weinig concrete invulling van een vernieuweningen in de democratie. Is het kabinet van plan daadwerkelijke vernieuwingen in te voeren?'
Balkenende: 'Het belangrijkste is dat we politieke rust creëren. Het feit dat ik hier voor de 4e keer mag zitten betekent de nodige continuïteit, één van de voorwaarden voor maatschappelijke rust. Vernieuwen is mooi, maar het moet niet te gek worden.'
En de kamer gaat weer over tot de orde van de dag.

0 Reacties

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home